Vigtig information til vores besogende: mellem 23:00 og 03:00 d. 23. og 24. juni 2008 skal vi opgradere vores servere.
Derfor vil Forbrugerliv.dk ikke v?re tilg?ngelig i denne periode. Vi beklager forstyrrelsen.
Med venlig hilsen og god Sankt Hans-aften, Forbrugerliv.dk
0
XtraPoints saldo:
Log ind
Luk vinduet


Husk mig

 

Almindelige betingelser for Forbrugerlivs samarbejde med Leverandører til private forbrugere via Internettet

Forbrugerliv udvikler og administrerer fordelsprogrammer for private forbrugere (herefter kaldet Medlemmerne eller Medlemmet) med det formål, at Medlemmerne kan opnå attraktive handelsvilkår, herunder indkøbsrabatter, på deres personlige indkøb.

Forbrugerliv har i den forbindelse indgået samarbejdsaftaler med en række Partnere (herefter Partneren), der ønsker at sælge deres produkter med rabat til Medlemmerne for derigennem at få øget omsætning og flere loyale kunder.

Følgende vilkår er gældende for det mellem Forbrugerliv og Partnerne etablerede samarbejde:

 1. Levering, pris og rabat til Medlemmet
  1. Medlemmerne køber Produkterne direkte hos Partneren i overensstemmelse med lovgivningens regler om forbrugerkøb samt Partnerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
  2. Produkterne leveres til Medlemmerne til Partnerens sædvanlige udsalgspriser. Rabatten til medlemmet opkræves ved månedsskift af Forbrugerliv og indsættes på medlemmets konto hos Forbrugerliv.
  3. Medlemmet betaler Partneren for levering af Produkterne på de for Partneren normale vilkår og med de for Partneren almindelige transaktionstyper.
 2. Partnerens status
  1. Partneren sælger Produkterne i eget navn samt for egen regning og risiko. Partneren er en af Forbrugerliv og Medlemmerne uafhængig Leverandør.
  2. Forbrugerliv påtager sig intet ansvar for forkert eller forsinket leverance af Produkterne til Medlemmet. Ej heller for oprindelige eller efterfølgende mangler ved Produkterne, disses kvalitet, ydeevne eller egnethed for Medlemmet.
  3. I henhold til bestemmelserne i Prismærkningsloven er Partneren forpligtet til at oplyse, at Partneren har indgået aftale om ydelse af rabat til Medlemmer af Forbrugerliv.dk, samt – på forlangende – at oplyse størrelsen af den maksimale rabat, der ydes.
 3. Betalinger
  1. Salgsprovisionen, som er den samlede rabat til Medlemmerne og det månedlige omsætningsafhængige markedsføringshonorar til Forbrugerliv, opkræves via faktura. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Beløbet indbetales af Partneren til den af Forbrugerliv anviste konto. Ved betaling efter forfaldstid beregnes morarente med 2% pr. påbegyndt måned.
  2. De ordrer fra medlemmer som afstedkommer returnering og/eller annullering hos Partneren, som fører til en kreditering af ordren, kan disse efterfølgende krediteres hos Forbrugerliv. Således at betalt Salgsprovision krediteres Partneren af Forbrugerliv på den følgende faktura.
  3. Partneren har pligt til at afregne rabatten og provisionen med Forbrugerliv (en samlet Salgsprovision). Forbrugerliv er ikke forpligtet til at udbetale rabatten til Medlemmet, med mindre Partneren først har udbetalt denne til Forbrugerliv.
 4. Software
  1. Som et i led i måden hvordan Medlemmet kan optjene sin rabat hos Partneren, har Forbrugerliv udviklet et stykke software (kode) som Partneren er forpligtet til at indsætte på det af Forbrugerliv anviste sted på Partnerens butiksside. Softwaren/koden har udelukkende den funktion at den videresender oplysninger om Medlemmets køb hos Partneren, således at Forbrugerliv kan udregne og kontere den korrekte rabat på medlemmets konto hos Forbrugerliv.
 5. Misligholdelse
  1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen, og denne misligholdelse ikke ophører senest fem dage efter, at den anden part skriftligt har anmodet om, at misligholdelsen bringes til ophør, er den anden part berettiget til at hæve samarbejdsaftalen uden varsel, samt at kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Forbrugerliv er dog i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab.
 6. Hemmeligholdelse
  1. Alle oplysninger, som parterne udveksler eller får kendskab til i medfør af samarbejdsaftalen, skal betragtes som fortrolige, hvad enten oplysningerne er skriftlige, mundtlige, elektroniske eller foreligger i anden form. Bestemmelserne i dette afsnit kan dog ikke være til hinder for, at parterne videregiver fortrolige oplysninger til tredjemand i den udstrækning, det er foreskrevet i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning.
 7. Overdragelse
  1. Partneren kan alene med Forbrugerlivs skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen. Forbrugerliv kan overdrage sine rettigheder eller forpligtelser under samarbejdsaftalen til enhver juridisk eller fysisk person, som ønsker at videreføre Forbrugerlivs aktiviteter i Danmark.
 8. Lovvalg og værneting
  1. Enhver uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med aftaleforholdet mellem Forbrugerliv og Partneren, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København eller i Københavns Byret, hvis betingelserne for, at sagen kan anlægges ved Sø- og Handelsretten, ikke er til stede.
 9. Gyldighed
  1. Disse Almindelige Betingelser er gældende med virkning fra den 1. november 2007. De Almindelige Betingelser kan ændres af Forbrugerliv.dk A/S over for Leverandørerne med tre måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.

Forbrugerliv.dk A/S
København S, den 1. november 2007

 

Almindelige betingelser for Forbrugerlivs samarbejde med Leverandører til private forbrugere via detailhandel

Forbrugerliv udvikler og administrerer fordelsprogrammer for private forbrugere (herefter kaldet Medlemmerne eller Medlemmet) med det formål, at Medlemmerne kan opnå attraktive handelsvilkår, herunder indkøbsrabatter, på deres personlige indkøb.

Forbrugerliv har i den forbindelse indgået samarbejdsaftaler med en række Partnere (herefter Partneren), der ønsker at sælge deres produkter med rabat til Medlemmerne for derigennem at få øget omsætning og flere loyale kunder.

Følgende vilkår er gældende for det mellem Forbrugerliv og Partnerne etablerede samarbejde:

 1. Levering, pris og rabat til Medlemmet.
  1. Medlemmerne køber Produkterne direkte hos Partneren i overensstemmelse med lovgivningens regler om forbrugerkøb samt Partnerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
  2. Medlemmerne har et Forbrugerliv medlemskort som skal forevises Partneren for at Medlemmet kan opnå den aftalte rabat.
  3. Partneren har pligt til at yde Medlemmet den mellem Forbrugerliv og Partneren fastsatte rabat på salg af Produkterne.
  4. Medlemmet betaler Partneren for levering af Produkterne på de for Partneren normale vilkår og med de for Partneren almindelige transaktionstyper.
 2. Partnerens status
  1. Partneren sælger Produkterne i eget navn samt for egen regning og risiko. Partneren er en af Forbrugerliv og Medlemmerne uafhængig Leverandør.
  2. Forbrugerliv påtager sig intet ansvar for forkert eller forsinket leverance af Produkterne til Medlemmet. Ej heller for oprindelige eller efterfølgende mangler ved Produkterne, disses kvalitet, ydeevne eller egnethed for Medlemmet.
  3. I henhold til bestemmelserne i Prismærkningsloven er Partneren forpligtet til at oplyse, at Partneren har indgået aftale om ydelse af rabat til Medlemmer af Forbrugerliv.dk, samt – på forlangende – at oplyse størrelsen af den maksimale rabat, der ydes.
 3. Misligholdelse
  1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen, og denne misligholdelse ikke ophører senest fem dage efter, at den anden part skriftligt har anmodet om, at misligholdelsen bringes til ophør, er den anden part berettiget til at hæve samarbejdsaftalen uden varsel, samt at kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Forbrugerliv er dog i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab.
 4. 4. Hemmeligholdelse
  1. Alle oplysninger, som parterne udveksler eller får kendskab til i medfør af samarbejdsaftalen, skal betragtes som fortrolige, hvad enten oplysningerne er skriftlige, mundtlige, elektroniske eller foreligger i anden form. Bestemmelserne i dette afsnit kan dog ikke være til hinder for, at parterne videregiver fortrolige oplysninger til tredjemand i den udstrækning, det er foreskrevet i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning.
 5. Overdragelse
  1. Partneren kan alene med Forbrugerlivs skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen. Forbrugerliv kan overdrage sine rettigheder eller forpligtelser under samarbejdsaftalen til enhver juridisk eller fysisk person, som ønsker at videreføre Forbrugerlivs aktiviteter i Danmark.
 6. Lovvalg og værneting
  1. Enhver uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med aftaleforholdet mellem Forbrugerliv og Partneren, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København eller i Københavns Byret, hvis betingelserne for, at sagen kan anlægges ved Sø- og Handelsretten, ikke er til stede.
 7. Gyldighed
  1. Disse Almindelige Betingelser er gældende med virkning fra den 1. november 2007. De Almindelige Betingelser kan ændres af Forbrugerliv.dk A/S over for Leverandørerne med tre måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.

Forbrugerliv.dk A/S
København S, den 1. november 2007

Anbefal